ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, pok. RA 227, tel: 17 866 12 97, 17 866 14 63

Stypendia

  • Stypendium Rektora

 

Przeznaczone dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Podstawą do przyznania stypendium jest uzyskanie za poprzedni rok akademicki średniej arytmetycznej ocen co najmniej 3,00 (w roku akademickim dopuszczalne jest jedno zaliczenie/ egzamin w terminie poprawkowym) 

Więcej na stronie:

https://www.wsiz.rzeszow.pl/pl/studia/stypendia/Strony/stypendium-rektora.aspx
 
  • Stypendium Ministra
 

O stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia może ubiegać się student nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.

 

Wyjątek stanowi student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia. To prestiżowe stypendium może być przyznane studentowi szczególnie wyróżniającemu się w nauce lub posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe (szczegółowe informacje można uzyskać w dziekanacie). 

Więcej na ten temat:

http://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra/

 
  • Stypendium od początku studiów (System Bezpłatnych Miejsc)

 

Stypendium od początku studiów to unikalny system motywacyjny, oferujący rozpoczynającym naukę studentom studiów pierwszego stopnia kilkaset stypendiów pokrywających 100% lub 50% czesnego. 

Więcej na stronie:

https://www.wsiz.rzeszow.pl/pl/studia/stypendia/Strony/stypendium-od-poczatku-studiow.aspx

 
  • Stypendium dla obcokrajowców

Przeznaczone dla studentów wszystkich lat, form i poziomów studiów (z wyłączeniem kierunku Informatyka), którzy nie mogą ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa.

Więcej na stronie:

https://www.wsiz.rzeszow.pl/pl/studia/stypendia/Strony/stypendium-dla-obcokrajowcow.aspx

 
  • Stypendium socjalne

Przeznaczone dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Stypendium można otrzymać już na I roku studiów (dotyczy to także studiów drugiego stopnia).

Stypendium przyznawane jest na semestr (5 miesięcy kalendarzowych)

Podstawą do przyznania stypendium są dochody członków rodziny studenta.

Więcej na stronie:

https://www.wsiz.rzeszow.pl/pl/studia/stypendia/Strony/stypendium-socjalne.aspx

 
  • Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Przeznaczone dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Stypendium można otrzymać już na I roku studiów (dotyczy to także studiów drugiego stopnia). 

Stypendium przyznawane jest na rok akademicki (10 miesięcy kalendarzowych). W przypadku, gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr, stypendium przyznawane jest na okres jednego semestru (5 miesięcy kalendarzowych).

Więcej na stronie:

https://www.wsiz.rzeszow.pl/pl/studia/stypendia/Strony/stypendium-dla-osob-niepelnosprawnych.aspx

 

 

Serwis kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, pok. RA 227, tel: 17 866 12 97, 17 866 14 63